Algemene Voorwaarden

Definities in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. “De Wit Aanhangwagen Parts” onderdeel van Jan de Wit-Witra v.o.f., gevestigd aan Koninginneweg 26, 1241CT Kortenhoef, Nederland.
1.2. “Klant”: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met De Wit Aanhangwagen Parts voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door De Wit Aanhangwagen Parts. Alle uitingen van De Wit Aanhangwagen Parts op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij De Wit Aanhangwagen Parts is aangekomen.
3.3. De overeenkomst met De Wit Aanhangwagen Parts komt tot stand op het moment dat De Wit Aanhangwagen Parts het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat De Wit Aanhangwagen Parts een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.
3.4. De overeenkomst wordt door De Wit Aanhangwagen Parts opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden.
3.5. De Wit Aanhangwagen Parts kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd.
3.7. De Wit Aanhangwagen Parts behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Herroepingclausule Herroepingrecht
4.1. De koper heeft een zichtstermijn van 7 werkdagen, zoals vastgelegd in artikel 46a t/m 46j van boek 7 Burgerlijk Wetboek. De koper heeft het recht om binnen deze 7 werkdagen de bestelde artikelen te retourneren en het besteedde bedrag terug te vorderen. Eventuele retourkosten zijn voor rekening van de koper.
4.2. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten vertonen, waartoe ook transportschades worden gerekend, dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van 7 werkdagen na levering, schriftelijk bij de klantenservice van De Wit Aanhangwagen Parts aan te geven.
4.3. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar wens van de klant zijn.
4.7. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval – indien niet reeds bij De Wit Aanhangwagen Parts bekend – zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen dan dient de klant de waarde ervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product, wanneer deze bijvoorbeeld bij een koop in een winkel zou hebben plaatsgevonden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).
4.8. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.
4.9. De waren dienen te worden teruggestuurd aan het magazijn: De Wit Aanhangwagen Parts – Koninginneweg 26, 1241 CT te Kortenhoef.

5. Garantie
5.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.
5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.
5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door De Wit Aanhangwagen Parts is erkend.

6. Prijzen
6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
6.2. Alle prijzen zijn in euro´s en exclusief het in Nederland geldende BTW-percentage.
6.3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van De Wit Aanhangwagen Parts gecommuniceerd.
6.4. De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland en België kunnen variëren .
6.5. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt, worden de verzendkosten slechts één keer berekend.

7. Levering en levertijd
7.1. Op voorraad zijnde producten worden door De Wit Aanhangwagen Parts in beginsel binnen zeven dagen verstuurd. De Wit Aanhangwagen Parts zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht De Wit Aanhangwagen Parts de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal De Wit Aanhangwagen Parts per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
7.2. Indien De Wit Aanhangwagen Parts een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt De Wit Aanhangwagen Parts zich het recht voor de levering op te schorten.

8. Betaling
8.1. Alle door De Wit Aanhangwagen Parts aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig . De klant kan bij De Wit Aanhangwagen Parts betalen via:
• iDeal via partner Mollie - De bestelling wordt direct in behandeling genomen.
• Betalen bij afhalen - de klant krijgt de gelegenheid om het openstaande bedrag in de zaak te voldoen. Betaling is mogelijk via pin of contant.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan De Wit Aanhangwagen Parts verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de klant over.

11. Privacy
11.1. De Wit Aanhangwagen Parts respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van De Wit Aanhangwagen Parts.

12. Slotbepalingen
12.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met De Wit Aanhangwagen Parts is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 De Wit Aanhangwagen Parts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel